Kursi logopēdiem, pedagogiem | Logoritmika | Valmieras 2. vidusskola | 30.03.2017.

30.martā Valmieras 2.vidusskolā turpinājās logopēdu, speciālo skolotāju un pedagogu, kuri māca bērnus ar mācīšanās traucējumiem, tālākizglītības kursi. Direktora vietnieks izglītības jomā Vjačeslavs Piskunovs iepazīstināja ar skolu, kura ir metodiskais un konsultatīvais centrs bilingvālās apmācības jomā. Bilingvālā apmācība vairākos priekšmetos notiek … Continue reading

Lielvārds | Pedagogu digitālā varēšana

Continue reading

Kursi pedagogiem “Mācību metodes un paņēmieni lasītprasmes veidošanā”, 07.06.2016.

Skolēni mācības beiguši, skolotāji turpina izglītoties. To prasa arī likums, lai 3 gadu laikā pedagogi mācītos 36 stundas. Strenču novada vidusskola piedāvāja iespēju, paliekot “mājās”, nemērojot ceļu uz Valmieru vai Rīgu, apgūt tālākizglītības programmu 6 stundu apjomā. Atsaucība bija liela. … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem

Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem sociālo prasmju, uzvedības un mācību sasniegumu izvērtēšanai: rokasgrāmata; rokasgrāmatas pielikumi; rokasgrāmata vecākiem; kartes vecākiem; rokasgrāmata darbam ar interaktīvu mācību materiālu aktīvās runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar smagiem attīstības traucējumiem. … Continue reading

Metodika pedagogiem | Izglītojamie, kuriem ir autisms

Darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms: rokasgrāmata pedagogiem; darba lapas; rokasgrāmata vecākiem. … Continue reading

Pedagogiem | Mācīšanās un redzes traucējumi

Rokasgrāmata Darba lapas … Continue reading

Metodika pedagogiem | Bērni, kuriem ir kohleārais implants

Darbam ar bērniem, kuriem ir kohleārais implants: rokasgrāmata; dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbību tematiskās izstrādnes bērniem pēc kohleārās implantācijas; ilustrētās pasakas analītiskās lasīšanas iemaņu apguvei; pasaku ilustrācijas; vingrinājumi un uzdevumi dzirdes uztveres attīstīšanas nodarbībām skolas vecuma bērniem pēc kohleārās implantācijas; darbs … Continue reading